ארכיון תגית: משרד החינוך

מגוון מאמרים בנושאי ניהול ושיווק עמותות, רשויות מקומיות, עירייה, חל"צ

על עבודת העמותה השוטפת מול רשם העמותות

  מאת: רועי ריקלין ועו"ד אסף ניב*

מאמר זה נכתב במקור עבור 'שיתופים' ומופיע גם באתר שיתופים

המאמר מביא לפניכם סקירה תמציתית של עקרונות היסוד המאפיינים עבודה של עמותה מול רשם העמותות ופונה בעיקר למנהל עמותות ולחברי ועד מנהל ואסיפה כללית.

במסגרת זו, מובא הסבר כללי באשר למונחי יסוד, בהם נתקלים כדבר שבשגרה בעבודת העמותה השוטפת. עוד ננסה להבהיר, בקווים כלליים וברורים, מהן המשימות הבסיסיות אשר על עמותה למלא, על מנת לעמוד בדרישות שנקבעו בחוק ובנהלי העבודה של רשם העמותות.

 מבוא – על חוק העמותות ורשם העמותות

פעילותן של עמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות, שנחקק בתש"ם – 1980. המאפיין העיקרי של עמותות הוא פעילות ללא כוונות רווח. מעצם מהותן,  ניתן לייסד עמותות אך ורק למטרות הקשורות ברווחת חבריהן או למטרות פילנתרופיות אשר באות לשרת ציבור רחב יותר מאשר חברי העמותה, ובלבד שחברי העמותה לא יפיקו רווחים כספיים אישיים מפעילותה.

הפיקוח על פעילותן של עמותות, בדגש על התאמה של הפעילות למטרות שאינן מטרות רווח, מוטל על יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים. יחידת רשם העמותות היא חלק מרשות התאגידים, ובנוסף לפיקוח על עמותות היא עוסקת (יחד עם יחידת רשם ההקדשות) בפיקוח על פעילותן של חברות לתועלת הציבור, אשר פועלות על פי תיקון מספר 6 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

התנהלות שוטפת של עמותה מחייבת שמירה על קשר שוטף עם יחידת רשם העמותות, בעיקר לצורך הגשת דו"חות שוטפים וקבועים על פעילות העמותה. בנוסף לכך, יחידת רשם העמותות אחראית על מתן אישורי ניהול תקין לעמותות.

 כמה הגדרות ומונחי יסוד

יחידת רשם העמותות –   פונקציה במשרד המשפטים אשר פועלת כחלק מרשות התאגידים ותפקידה למלא את תפקידי הפיקוח על עמותות וחברות לתועלת הציבור, בהתאם להוראות חוק העמותות, תש"ם – 1980 ובהתאם לתיקון מספר 6 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.  לאתר הרשם.

דו"ח כספי -  דו"ח שנתי אשר על עמותה להגיש לרשם העמותות, ובה פירוט של פעילותה הכספית של העמותה בשנה שקדמה לשנת הגשת הדו"ח. בעמותות אשר מחזור הכספים שלהן עולה על 1 מיליון ₪ לשנה, נדרשת ביקורת של רואה חשבון חיצוני על הדו"ח.

דו"ח מילולי –  דו"ח שנתי המפרט את פעילותה של העמותה, ערוך בפורמט מילולי אשר נקבע על ידי רשם העמותות. הדו"ח המילולי מוגש מדי שנה, יחד עם הדו"ח הכספי.

מורשה חתימה - אדם אשר הוסמך על ידי הוועד המנהל של העמותה לחתום בשמה על מסמכים. על פי דרישת רשם העמותות, לכל עמותה יש צורך בשני מורשי חתימה לפחות.

אסיפה כללית – גוף המאגד את כל חברי העמותה. לכל חבר עמותה קול אחד בהצבעה באסיפה הכללית.

הוועד המנהל – גוף מנהל אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית מקרב חברי העמותה ותפקידו לנהל את ענייניה השוטפים של העמותה. דומה, במובנים מסוימים, למועצת מנהלים בחברה.

אישור נהול תקין- אישור של רשם העמותות המאשר כי העמותה עומדת במספר תנאים. האישור הנו חיוני לקבלת מימון ציבורי. לקריאה נוספת

עקרונות העבודה מול רשם העמותות

אמצעי הפיקוח העיקרי של יחידת רשם העמותות על פעילותן של עמותות בישראל הוא בחינה של דו"חות שנתיים, אותם חייבות העמותות להגיש לרשם העמותות במועדים הקבועים בחוק. על עמותה להגיש את הדו"ח השנתי שלה עד ל 30 ביוני של השנה שלאחר השנה אליה מתייחס הדו"ח (דהיינו – דו"ח המתייחס לשנת 2010 יוגש עד 30.6.2011 וכן הלאה). רשם העמותות מקפיד הקפדה יתירה על הגשת הדו"חות בזמן, ואינו נוטה לאשר ארכות. לאחרונה ניתנו אישורים גורפים אשר האריכו את המועד להגשת דו"חות, אך ורק מטעם עמותות אשר אינן זקוקות לאישור ניהול תקין. יש לשים לב, אפוא, כי הדו"חות מוכנים להגשה במועד, ועד אז הסתיימו כל התהליכים הדרושים על מנת לאשרם כדין במוסדות העמותה.

מה כולל דו"ח שנתי

הדו"ח השנתי אותו נדרשת עמותה להגיש נחלק לשני חלקים:

 1. דו"ח כספי – אשר כולל פירוט של הפעילות הכספית של העמותה ומאזן. דו"ח זה נערך על ידי העמותה וחברי הוועד המנהל הם האחראים לנכונות האמור בו ואף נדרשים לחתום עליו. על פי חוק העמותות, עמותות אשר מחזור הכספים השנתי שלהן עולה על 1 מיליון ש"ח[1], חייבות במינוי רואה חשבון מבקר. על פי רוב מקובל ומומלץ כי בכל מקרה הדו"חות הכספיים יבוקרו בידי רו"ח, וזאת לא רק לצורכי רשם העמותות אלא גם לצורך ההתנהלות מול רשויות המס.
 2. דו"ח מילולי – הדו"ח המילולי נערך במתכונת אשר נקבעה על ידי רשם העמותות, כמפורט בדוגמא המצורפת לסקירה זו. על הדו"ח המילולי לפרט את פעילותה של העמותה בשנה שקדמה להגשתו, האחראים לעריכתו עם חברי הוועד המנהל של העמותה והם גם החותמים עליו.

הליכי אישור הדו"חות השנתיים במוסדות העמותה

על פי חוק העמותות, על כל עמותה חובה לנהל שלושה מוסדות מרכזיים –

 1. האסיפה הכללית – גוף המאגד את כלל חברי העמותה.
 2. הוועד המנהל – גוף נבחר על ידי האסיפה הכללית, אשר תפקידו לנהל את ענייניה השוטפים של העמותה.
 3. ועדת ביקורת – גוף נבחר על ידי האסיפה הכללית, אשר תפקידו לבדוק את תקינות פעולות העמותה ואת התנהלותה ביעילות, תוך יישום החלטות הוועד המנהל. עוד אחראית ועדת הביקורת על בדיקת פנקסי החשבונות של העמותה, והיא מחויבת להביא את תוצאות בדיקתה בפני האסיפה הכללית של העמותה.

דו"ח שנתי של עמותה, על שני מרכיביו – הכספי והמילולי, חייב באישור האסיפה הכללית השנתית של העמותה. לא ניתן להגיש את הדו"ח לרשם העמותות, מבלי שעבר את תהליכי האישור באסיפה הכללית. על כן, יש להקפיד על כך שלוחות הזמנים שייקבעו על ידי הוועד המנהל להכנת הדו"ח והעברתו לאישור, יספיקו על מנת להגיש את הדו"ח לרשם העמותות במועד הקבוע בחוק, דהיינו עד ה 30 ביוני של השנה הרלבנטית.

סדר הפעולות הנדרש לשם אישור הדו"ח השנתי[2]:

 1. בשלב הראשון, על חברי הוועד המנהל של העמותה לערוך את הדו"ח, על שני חלקיו. בעמותה המעסיקה עובדים בשכר, יש לצרף לדו"ח גם הודעה על חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, בה ייכלל פירוט של כל התשלומים ששולמו לעובדים אלה בשנת הדו"ח, לרבות עלות הטבות סוציאליות (חיסכון פנסיוני, רכב וכד'). הדו"ח ייערך במתכונת הקבועה בתוספת לחוק העמותות. את הדו"ח הכספי יש לערוך על פי תקני חשבונאות מחייבים, ולפיכך מומלץ לערכו בסיוע של רואה חשבון, גם בעמותות אשר לפי החוק אינן מחויבות במינוי של רואה חשבון מבקר. בכל מקרה, יש לדאוג כי הדו"ח ייערך בידי מי שמצוי בהכנה של דו"חות כספיים.
 2. את הדו"ח הכספי והמילולי יש להעביר, תחילה, לבחינה ואישור של ועדת הביקורת של העמותה. את המסמכים יש להעביר אל ועדת הביקורת לפחות שבועיים ימים לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית השנתית. ועדת הביקורת תבחן את הדו"ח, תעיר את הערותיה ותציג את השאלות הרלבנטיות בפני הגורמים המנהלים. את המלצותיה של ועדת הביקורת יש להביא בפני האסיפה הכללית. דוגמא להמלצה של ועדת ביקורת לאישור הדו"ח מצורפת לסקירה זו ( לינק לטופס לדוגמא).
 3. לאחר שנתקבלו המלצותיה של ועדת הביקורת, יובא הדו"ח, על שני מרכיביו, לאישור האסיפה הכללית של העמותה, בישיבתה השנתית. רק לאחר שיתקבל אישור האסיפה הכללית לדו"ח הכספי, ניתן יהיה להגישו לרשם העמותות.
 4. הן הדו"ח הכספי והן הדו"ח המילולי יהיו חתומים על ידי שני חברים של הוועד המנהל – מורשי החתימה של העמותה.

עניינים נוספים המחייבים אישור של רשם העמותות

פרט לדיווחים השנתיים הקבועים, מתייחס חוק העמותות למספר נושאים נוספים, אשר מחייבים דיווח לרשם העמותות, כפי שנפרט להלן:

 1. שינוי מטרות העמותה[3] – התאמה של פעילות העמותה למטרות הקבועות במסמכי היסוד שלה היא מרכיב מרכזי בהתנהלות של עמותה, כגוף אשר תכליתו לפעול ללא מטרות רווח ולתועלת הציבור. בניגוד לגופים מסחריים, לא ניתן להקים עמותה אשר תפעל "לכל מטרה", אלא יש לקבוע במפורש מה תהיינה מטרות הפעילות. אחת ההצהרות הבסיסיות שיש לכלול בדו"ח המילולי ובמסמך ההמלצות השנתי אותו מגישה ועדת הביקורת לאישור האסיפה הכללית, היא הצהרה על כך שפעילותה של העמותה עומדת בקנה אחד עם מטרותיה. אין משמעות הדבר, כי עמותה אינה יכולה להחליט, במהלך פעילותה, כי רצונה לשנות את מטרותיה, אולם בכפוף לכך שהמטרות החדשות הן "מטרות דומות", כהגדרת חוק העמותות, למטרות הקודמות של העמותה. שינוי מטרות מחייב קבלת אישור של רשם העמותות, והסמכות לקבוע אם מדובר ב"מטרות דומות" שניתן לאשר מסורה לרשם. בשונה מסמכויות אחרות שיש לרשם העמותות, כאן אין מדובר בסמכות טכנית בלבד, אלא בסמכות שבשיקול דעת, המחייבת את הרשם לבחון את המטרות החדשות. במקרה בו הרשם קובע כי אין מדובר ב"מטרות דומות", כהגדרת חוק העמותות, נדרש אישור של בית משפט למטרות החדשות, ועמדתו של הרשם נשמעת במסגרת הדיון.
 2. דיווחים נוספים בעניינים טכניים: במקרים המפורטים למטה, חובה על העמותה לדווח לרשם העמותות על החלטות אשר התקבלו, וזאת בתוך שבועיים ממועד קבלתן:

                                  א.         החלטה על שינוי המען הרשום של העמותה.

                                  ב.         החלטה על מינוי או החלפה של חברי הוועד המנהל.

                                  ג.          החלטה על מינוי או החלפה של רו"ח לעמותה.

                                  ד.          החלטה על מינוי או החלפה של חברים בוועדת הביקורת של העמותה.

 1. דיווח על הגשת תביעות נגד העמותה או נושאי משרה בה: חובה על עמותה להגיש לרשם הודעה על כל תביעה שהוגשה נגד העמותה או נגד חבר ועד מנהל או נושא תפקיד בעמותה, בקשר לעניינים שמתוקף תפקידו זה (אין חובה לדווח על תביעות אישיות שאינן קשורות לפעילות העמותה).
 2. מסירת מסמכים לפי דרישה: בידי רשם העמותות סמכות לדרוש מעמותה מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתו, בקשר לפעילותה.

על פי רוב, הדיווחים נעשים באמצעות טפסים מובנים אשר נבנו על ידי יחידת רשם העמותות. טפסים אלה נגישים היום גם באמצעות מערכת מקוונת, בכתובת אתר רשם העמותות באינטרנט:

http://justice.gov.il/NR/exeres/8B39198A-4F79-41A5-9555-7459557918B3,frameless.htm?NRMODE=Published

_______________________________________________________________________

 [1] 1,069,884 ₪, הסכום עודכן לאחרונה בשנת 2006 והוא צמוד למדד.

[2] סעיף 36 לחוק העמותות, תש"מ – 1980

[3] סעיף 11(ג) לחוק העמותות

* עו"ד אסף ניב  -עורך דין בתחום האזרחי מסחרי, שותף במשרד כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', מתמחה בין היתר בדיני חוזים, מכרזים ובנקאות ובמתן יעוץ משפטי שוטף לתאגידים, ביניהם גם חברות לתועלת הציבור ועמותות (לרבות ייצוג בבתי משפט). לפרופיל מקצועי לחץ כאן