articles

מאמרים

קיים מידע רב על נהול עמותות באינטרנט, אך מרביתו הנו תיאורטי ואינו מעשי.

המאמרים שמפורסמים באתר עוסקים ברובם בסוגיות שונות באתר עוסקים בנושאים ובתופעות הרלבנטיות בעיקר  לעמותות אך גם לארגונים מסוגים אחרים (כגון ארגוניים עסקיים).

המאמרים עוסקים בעיקר בסוגיות שיווקיות שונות ובסוגיות ניהוליות האופייניות למוסדות ללא כוונות רווח.

נשמח לקבל הבהרות ותיקונים לגבי המאמרים.