שינויים בנהלי קבלת תמיכות ממשרדי ממשלה 2014

בתחילת שנת 2014 עודכנו ושונו נהלי קבלת כספי תמיכות ממשרדי ממשלה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

במסגרת השינויים שחלו מומלץ לשים לב לשינויים הבאים, שחלקם די מהותיים, אשר עלולים להשפיע על זכאות העמותה/חל"צ לקבל מימון ציבורי או לחילופין יכולים להשפיע על הארגון עצמו. ישנם מספר שינויים המיטיבים עם העמותות (בעיקר בעלות הכנסות קטנות יחסית)

  • התנאי לוותק מינימלי לקבלת אישור הנהול התקין לא השתנה ונשאר שנתיים. אם זאת קיימת החרגה חדשה הנוגעת לעמותה חדשה שהתפצלה מעמותה קיימת (בעלת ניהול תקין ושקיבלה תמיכה) וממשיכה פעילות של פעילות בעלת וותק של שנתיים. ההחרגה תינתן למבקשים המשכנעים את הרשם גם באינטרס הציבורי הנובע מכך.
  • עמותה בעלת מחזור הקטן מ400,000 ש"ח – במידה ושכר המנכ"ל שלה לא עולה על 40% מהמחזור, זכאית לא לכלול את המנכ"ל בדו"ח הנהלה וכלליות. כך משתפר מצבן של עמותות קטנות שהמנכ"ל עושה בהם מגוון תפקידים שלא יכלו לקבל תמיכה בשל חריגה לכאורה בהוצאות הנהלה וכלליות.
  • בכל מקרה שבו נפסלה בקשת התמיכה עקב חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות, ניתן לערער לוועדה שהוקמה במשרד האוצר. יש למלא את טופס הנתונים הזה בכדי לערער.
  • עלות השכר המקסימלית של מהל בעמותה (גם אם הוא עובד כעובד עצמאי) הנה 1.4* השכר ברוטו  של מנכ"ל חברה ממשלתית לא עסקית. בשנת 2011 השכר  המדובר (לאחר ההכפלה) היה 48,388 ש"ח לחודש.
  • קיימת אפשרות לקבל מקדמה, גם אם עדיין לא אושרה לעמותה בקשת התמיכה, זאת במידה והעמותה קיבלה תמיכה שנה קודמת ומנהליה מילאט טופס התחייבות להחזרת המקדמה במידה ולא תאושר התמיכה.